1. Finndu öll sagnorð

1. æfing

2. æfing

3. æfing

4. æfing

5. æfing

2. Finndu sagnorð í nútíð framsöguháttar

1. æfing

2. æfing

3. æfing

4. æfing

5. æfing

3. Finndu sagnorð í þátíð framsöguháttar

1. æfing

2. æfing

3. æfing

4. æfing

5. æfing

4. Finndu sagnir í viðtengingarhætti nútíðar

1. æfing

2. æfing

3. æfing

4. æfing

5. æfing

6. æfing

5. Finnið viðtengingarhátt þátíðar

1. æfing

2. æfing

3. æfing

4. æfing

5. æfing

6. æfing

6. Finndu sagnir í boðhætti

1. æfing

2. æfing

3. æfing

4. æfing

5. æfing

7. Finndu sagnir í nafnhætti

1. æfing

2. æfing

3. æfing

4. æfing

5. æfing

8. Finndu sagnir í lýsingarhætti þátíðar

1. æfing

2. æfing

3. æfing

4. æfing

5. æfing

9. Finndu lýsingarhátt nútíðar

1. æfing

2. æfing

3. æfing

4. æfing

5. æfing

10. Finndu germynd

1. æfing

2. æfing

11. Finndu sagnir í miðmynd

1. æfing

2. æfing

3. æfing

4. æfing

5. æfing

12. Finndu þolmyd

1. æfing

2. æfing

3. æfing